Valoració del Congrés TIC (PTE BORRAR)


Hi ha 10 preguntes en aquesta enquesta.

Nota de privadesa
Aquesta enquesta és anònima.
El registre de les vostres respostes a l'enquesta no conté cap identificació vostra, sinó és que una pregunta específica de l'enquesta ho demane explícitament. Si feu servir un token d'identificació per a accedir a aquesta enquesta, assegureu-vos que aquest token no es guarda amb les vostres respostes. El token està gestionat en una base de dades separada i només s'actualitzarà per a indicar que heu fet (o no heu fet) l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les vostres respostes a partir del token.